110601 EHS logo 125x94Tartu Ringkonnakohus tegi 24. mail kohtuotsuse haldusasjas  nr 3-15-1691:MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Selts kaebus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 7. aprilli 2015. a otsuse nr 8-6/14 osaliseks tühistamiseks, 28. mai 2015. a vaidotsuse tühistamiseks ja taotluse uueks läbivaatamiseks kohustamiseks ning Veterinaar- ja Toiduameti 31. märtsi 2015. a kontrolliakti nr 16-407-15/002 p-de 4-6 õigusvastasuse tuvastamiseks ja kontrolltoimingu uueks läbiviimiseks kohustamiseks.

Kohtuotsuse resolutsioon on:
1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tartu Halduskohtu 6. veebruari 2017. a otsus muutmata, täiendades otsuse põhjendusi vastavalt käesoleva otsuse põhjendustele.  2.   Mõista Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt ning Veterinaar- ja Toiduametilt kummaltki välja MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Selts kasuks menetluskulu 180 eurot (kokku 360 eurot). Veterinaar-ja Toiduameti apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmine tähendab, et Tartu Halduskohtu 6.veebruaril 2017 a tehtud otsus EHSi kasuks jääb jõusse.Seega on selle otsuse alusel  Eesti Hobusekasvatajate Seltsil õigus saada täiendavalt aretustoetust, mis ulatub kümnetesse tuhandetesse eurodesse.