SEADUSANDLUS


EUROOPA LIIDU seadusandlusest tulenevad otsused, määrused ja direktiivid

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/262, 17. veebruar 2015 , milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus) 


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012
tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta.

Komisjoni rakendusotsus 31.juuli 2013
,
millega muudetakse otsuse 93/195/EMÜ II lisas näidisena esitatud veterinaarsertifikaati registreeritud hobuste taassisenemiseks Euroopa Liitu pärast võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemise eesmärgil toimunud ja vähem kui 30 päeva kestnud ajutist eksporti

Komisjoni otsus 2004/211/EÜ, 6. jaanuar 2004
millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ

Komisjoni otsus 96/79/EÜ 12.jaanuar 1996
milles sätestatakse registreeritud hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote tõutunnistused

Komisjoni otsus 96/78/EÜ 10. jaanuar 1996
milles sätestatakse tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumid

Komisjoni määrus 504/2008.06.juuni 2008
millega millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427 EMÜ hobuslaste identifitseerimise meetoditega seoses

Komisjoni otsus 92/354/EMÜ 11. juuni 1992
milles sätestatakse teatavad registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute vahelise kooskõlastamise tagamise eeskirjad

Komisjoni otsus 92/353/EMÜ 11.juuni 1992
milles sätestatakse registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid

Komisjoni otsus 92/216/EMÜ, 26.märts 1992
nõukogu direktiivi 90/428/EMÜ artikli 4 lõikes 2 nimetatud hobustele korraldatavaid võistlusi käsitlevate andmete kogumise kohta

Nõukogu direktiiv 90/427/EMÜ, 26. juuni 1990
milles sätestatakse zootehnilised ja genealoogilised tingimused ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega

Nõukogu direktiiv 90/428/EMÜ, 26. juuni 1990
milles sätestatakse võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimusedEESTI seadusandlusest tulenevad seadused

Loomakaisteseadus
Vastu võetud 13.12.2000.a., jõustunud vastavalt seaduse §-le 82.
Redaktsiooni jõustumise aeg 01.09.2015.a.

Põllumajandusloomade aretuse seadus
Vastu võetud 12.12.2018.a., jõustunud 01.01.2019.a.

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelvalve seadus
Vastu võetud 22.04.2004.a., jõustunud 01.05.2004.a., osaliselt 18.10.2005.
Redaktsiooni jõustumise aeg 01.01.2015.a.

Loomatauditõrje seadus
Vastu võetud 16.06.1999.a.
Redaktsiooni jõustumise aeg 01.09.2015.a.


PÕLLUMAJANDUSMINISTRI ja VABARIIGI VALITSUSE määrused

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise täpsem kord

Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrus nr 33.
Redaktsiooni jõustumise aeg 03.05.2015.a.

Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu
Vastu võetud põllumajandusministri 08.12.2005. a määrusega nr 118, jõustunud 23.12.2005.
Redaktsiooni jõustumise aeg 08.08.2014.a.

Põllumajandusloomade registri asutamine
Vabariigi Valitsuse määrus, vastu võetud 06.06.2000.a., jõustunud 12.06.2000.a.
Määrus kehtestati « Loomatauditõrje seaduse » paragrahvi 11 lõike 3 alusel.
Algtekst (RT I, 2000, 45, 284)

Põllumajandusloomade register
Vabariigi Valitsuse määrus nr 103, 26.06.2014, jõustunud 01.07.2014
Redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.09.2015

Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise ning
aretuseks sobivaks tunnistatud aretuslooma ja aretusmaterjali kasutamise alused.

Vastu võetud põllumajandusministri 18.12.2002. a määrusega nr 86,
Määrus kehtestatakse « Põllumajandusloomade aretuse seaduse» (RT I 2002, 96, 566) § 22 lõike 1 alusel.
Redaktsiooni jõustumise aeg 01.01.2003.a. NB! KEHTETU ALATES 01.01.2019

Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded.
Põllumajandusministri määrus nr 19, 04.03.2004.
Redaktsiooni jõustumise aeg 01.07.2014.a.

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord.
Põllumajandusministri 21.detsembri 2009.a määrus nr 128.
Redaktsiooni jõustumise aeg 01.01.2015.a.

Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded
Põllumajandusministri 
määrus nr 24, vastu võetud 21.02.2011.a., jõustunud 02.04.2011.a.
Määrus kehtestatakse
"Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse" § 18 lõike 3 alusel.
Redaktsiooni jõustumise aeg 29.12.2014.a.  
 

  • Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusaktid on kättesaadavad EUR-Lex kodulehel


 Täiendatud 06. detsember 2015.a.