Veterinaar – ja toiduameti (VTA) peadirektor Ago Pärtel keeldus oma otsusega nr. 81, selle aasta 19. veebruaril tunnustamast MTÜ-d Eesti raskeveohobuse selts (ERS) tõuraamatu pidajana. Otsusest selgub, et ERS esitas taotluse tunnustamaks teda iseseisva aretusorganisatsioonina möödunud aasta 26. novembril, tunnustamisest keeldumist põhjendas VTA lisaks erinevatele Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlikele aktidele ka Eesti Maaülikooli ja järelvalveametniku Maarja Tuimanni esitatud seisukohtadele.

Aretusühingul ei ole piisaval hulgal aretuseks sobivaid loomi ning planeeritav aretustegevus ohustab eesti raskeveotõu, kui ohustatud tõu säilimist,“ tsiteeritakse VTA otsuses Eesti Maaülikooli seisukohta.

Samuti toodi VTA otsuses ridamisi põhjuseid, miks ERS-i tunnustamisest keelduti. Peamised puudused leiti aretusprogrammis ning planeeritavas aretustegevuses.

ERS võib otsuse vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus toodud korras.